Referenties

"; echo stripslashes($tekst); echo"
 
"; } ?>